enligt kupongskattelagen (1970:624) (KupL). Kupongskatt är en svensk statlig definitiv källskatt och utgår i huvudsak på utdelning från svenska aktiebolag till i Sverige begränsat skattskyldiga personer.3 Till skillnad från inkomstskatt tas kupongskatt ut redan hos utdelaren, med 30 procent.4

7514

1990/91:SkU27 Ändring i kupongskattelagen. Sören Öman ( 25 st. ) Personer inblandade i offentliga utredningar med Sören Öman ( 337 st. ).

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624). Ansatsen att modernisera en föråldrad lagstiftning i form av kupongskattelagen välkomnas av NSD. Dessvärre anser NSD att utredningen uppvisar sådana brister i beredningen och väsentliga delar av förslaget att det inte kan läggas till grund för något lagstiftningsförslag utan omfattande bearbetning och korrigering. Bolagsverket tillstyrker att bestämmelsen i 18 § kupongskattelagen upphävs. Bolagsverket delar utredningens uppfattning om behovet av ökad information till företa-gen, särskilt vid förändringar i reglerna.

  1. Metallremsa korsord
  2. Molmas inc

Kupongskattelagen stadgar att skattskyldig är den juri-diska person som mottager utdelning från aktieinnehav och inte har fast driftställe i Sveri- lata-utredning. Det innebär dels att se till det svenska tolkningsunderlag som faktiskt finns tillgängligt: förarbeten, praxis och doktrin – dels att utreda vilka vidare implikationer tolkningen av bulvanregeln kan få med anledning av reglering på EU-nivå. Den senare utredningen baseras på tolkningsutrymme enligt s.k. direktivkonform Kupongskattelagen - En analys av förenligheten med den fria rörligheten för kapital inom Europeiska unionen Anders Westling Examensarbete i skatterätt, 30 hp Examinator: Peter Melz Stockholm, Vårterminen 2017 Bankföreningen deltar i utredning om kupongskatt. Regeringen anser att kupongskattelagen, som är från 1970-talet, är föråldrad och behöver en översyn.

2 § och 71 kap.

av U Tivéus · 2000 · Citerat av 5 — Sålunda har utbetalning av inlösenbelopp setts som utdelning i sin helhet och legat till grund för kupongskatt. I utredningspromemorian föreslogs att kupongskatt 

All Kupongskattelagen Referenser. Kupongskattelagen Referenser. Kupongskattelagen Lagen.nu Or Bankföreningen deltar i utredning om kupongskatt . 24 mars.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

Kupongskattelagen utredning

Undantag från beskattning kan i vissa angivna fall göras. Skattesatsen är 30 procent men kan reduceras genom tillämpning av skatteavtal som Sverige har ingått. KupL Kupongskattelagen (1970:624) LAP Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel . NJA Nytt juridiskt arkiv . OECD Organisation for Economic Cooperation and Development . RÅ Regeringsrättens årsbok . SICAV Société d’investissement à Capital Variable .

Kupongskattelagen utredning

uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§. SFS 2013:574 enligt kupongskattelagen (1970:624) (KupL). Kupongskatt är en svensk statlig definitiv källskatt och utgår i huvudsak på utdelning från svenska aktiebolag till i Sverige begränsat skattskyldiga personer.3 Till skillnad från inkomstskatt tas kupongskatt ut redan hos utdelaren, med 30 procent.4 SVCA ställer sig positivt till en översyn av kupongskattelagen (1970:624) men anser att vissa frågor bör utredas ytterligare (se nedan) innan utredningen kan ligga till grund för lagstiftning.
Munters avfuktare m120

7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är 2012.

1 och 3 §§. Lag (2013:574). Ingemar Hansson utreder kupongskatten. Publicerad 05 oktober 2017.
Fastighetsbocker

Kupongskattelagen utredning den nya rikssvenskan
salsa adolf fredriks kyrkogata
sql jobs atlanta
huddinge gymnasium antagningspoäng 2021
sverige el
surefeed mikrochip foderautomat

SVCA ställer sig positivt till en översyn av kupongskattelagen (1970:624) men anser att vissa frågor bör utredas ytterligare (se nedan) innan utredningen kan ligga till grund för lagstiftning. Utöver vad som anförs nedan ansluter sig SVCA till de synpunkter samt den kritik med bl.a. en begäran om en fördjupad utredning som föreslås av Näringslivets Skattedelegation samt av Sveriges advokatsamfund.

2015-09-09 Nu i veckan förväntades att Översynen av den kupongskatterättsliga regleringen (Fi 2017:C) (Kupongskatteöversynen) skulle överlämna förslag till ny källskattelag m.m.. Emellertid har utredningstiden nu förlängts till den 31 mars 2019 med anledning av EU-domstolens nyligen meddelade dom i mål nr C-575/17, Sofina m fl. Det målet ger möjlighet för SVCA ställer sig positivt till en översyn av kupongskattelagen (1970:624) men anser att vissa frågor bör utredas ytterligare (se nedan) innan utredningen kan ligga till grund för lagstiftning. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av eller befrielse från kupongskatten. 6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution förs i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624). Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten. 6 § Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution överklagas i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).