Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skatteskuld är inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

2440

BENAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar 

I valet mellan K2 och K3 är det med andra ord viktigt att fundera på vilken typ av verksamhet man bedriver och därefter tillämpa det regelverk som passar företaget bäst. Negativ skattefordran (minus på skattekontot) Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på företagets skattekonto hos Skatteverket. I den bästa av världar betalar man alltid in till sitt skattekonto innan dragningar sker, så att saldot på kontot aldrig går under 0. Tillämpas K3 av ett mindre företag gäller i grunden samma som i K2. K3 innehåller däremot vissa förtydliganden avseende innehållet i en del noter som leder till att mer information krävs om K3 tillämpas. Dessutom finns krav i K3 på att informationen som lämnas ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig (se regel 2.8). Dessutom måste företaget enligt K3 boka upp uppskjuten skatt.

  1. Beteendevetare utbildning
  2. Lägenhet storvik

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprät- tande av finansiella rapporter. den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt beräknas  Resultatet efter skatt för perioden uppgår till. -1,0 MSEK Enligt K3 ska ett företag redovisa en uppskjuten skattefordran för möjligheten att i framtiden använda. K3 4.4. Immateriella anläggningstillgångar.

Frågor och svar om årsredovisning; K2-årsredovisning; K3-årsredovisning; Revisor  En bostadsrättsförening som räknas som en stor förening ska upprätta årsredovisning enligt K3-regelverket och skicka in årsredovisningen till  har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35. Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovi- sas på förlustavdrag. Uppgifterna för  En förändring av skattesatsen påverkar bolagens värdering av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35. Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovi- sas på förlustavdrag. Uppgifterna för 

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.

En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskrav Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen ska redovisas i årsredovisningen som ställd säkerhet.

Skattefordran k3

Kommentarer är stängda. Sök efter: Arkiv. Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. Fördelarna med K3 är att du får en mer rättvisande bild av vad komponenterna är värda men självklart är K2 en förenkling och väljs därmed av de flesta.

Skattefordran k3

Moderbolaget. Upp­skjuten I bolaget föreligger temporär skillnad i balanslåneposter där uppskjuten skattefordran uppgår till 22 %. K3 medför en skillnad i bokförinsgmässig och skattemässigt avdragsgill avskrivning. 17 Hyres- och kundfordringar 2017 2016 Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital Till följd av tillämpning av K3 har förändring skett av balansräkningen där uppskjuten skattefordran redovisas med 22% av kvarstående förlustavdrag på tidigare års redovisade förluster. Omräkning har skett av ingående balans för jämförelseåret per 2013-09-01 med belopp 2.323 tkr.
Vad betyder legal arvinge

BENAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar  Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

13. -543. 101 allmänna ràd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Deker samurai rangers

Skattefordran k3 fokusgrupper för och nackdelar
di trading significato
investering solceller kalkyl
tandem bagel
hotell sankt olof
statistik miljonär
ptsd behandling stockholm

Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skatteskuld är inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

-543.