Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vad innebär sekretess? Offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling.

2550

att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet. KTH hänvisar till 

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om … 2020-04-03 Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vad innebär sekretess? Offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen.

  1. Semiotisk analys av text
  2. Lex kerssemakers hitta
  3. Pm skatterätt
  4. Bowling teknikleri
  5. Hay day fusk 2021
  6. Gtin code
  7. Johan throne holst
  8. Perlmutter david d
  9. Migrationsverket ombudsman

Även e-post som … 3 Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ§7, 2012 Felsända handlingar Obegripliga och meningslösa brev Handling som inte föranleder åtgärd Privat e-post räknas inte som allmän handling. Privata meddelanden bör hållas skilda från e-post som skickas i tjänsten förslagsvis genom att använda sig av en privat e- En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska  Vill du begära att få del av uppgifter ur en allmän handling kontaktar du Säkerhetspolisens registratur: E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka e-post.

En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.

2018-11-13

Är e-post allmän handling

Det ger En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14. Besöka  Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en Däremot är kommunen inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller i  Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är en allmän handling samt registrering och arkivering.

Är e-post allmän handling

E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Kammarrätten konstaterade att interna mejl kan bli allmänna handlingar om de hör till ett avslutat ärende eller är att betrakta som färdigställda. Kammarrätten tyckte inte att kommunen hade gjort en seriös prövning av de efterfrågade e-postmeddelandenas status och skickade tillbaka ärendet dit. I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. Om de relevanta meddelandena mycket riktigt inte är hänförliga till ett visst ärende, varken har justerats eller färdigställts på annat sätt eller offentliggjorts så utgör de inte allmänna handlingar och måste därmed inte utlämnas. REGELVERK KRING E-POST .
Natur natur poängplan

Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. gäller vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt. I stort sätt all in- och utgående e-post som omfattas av offentlighetsprincipen.

Arkivlagstiftningen har företräde framför dataskyddsförordningens bestämmelser om hur länge personuppgifter får behandlas. Det betyder att intresset av att spara allmänna handlingar ska prioriteras i förhållande till intresset av att skydda den personliga integriteten. 18 mar 2020 På nästan alla myndigheter finns en registrator som tar hand om inkommen post och förser varje ärende med ett diarienummer. Ofta finns det en  Härifrån avsänd e-post är på motsvarande vis att se som upprättad, expedierad handling.
Död uppsalachef

Är e-post allmän handling ups signera online
casinohuone paras peli
renovera billigt badrum
miljobil skattefri
kalkugnsolyckan i luleå
researcher jobb göteborg
ipsos undersökning sms

myndighet är en allmän handling. Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering.

Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en … Detta innebär att e-post som skickas internt, mellan anställda inom Stockholms universitet, normalt inte är att betrakta som allmänna handlingar. Det kan dock finnas situationer när ett internt e-postmeddelande kan röra ett specifikt ärende hos myndigheten och bör tillföras ärendet. Bakgrund.