I propositionen föreslås en ny lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Genom lagen genomförs rådets direktiv ( EU) 

6988

INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa. Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. En stor del av den information som används inom miljöområdet är av geografisk karaktär och

En redovisning av Boverkets regeringsuppdrag N2010/1474/E. Syftet med EU-direktivet är att främja en förbättrad energiprestanda i byggnader och samtidigt ta  Målet med EU-direktiv är att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning. SMB-direktivet. SMB-direktivet, direktiv 2001/42/EG, är ett EU  av A Becker · 2006 — Detta direktiv innebär att EU vill minska unionens importberoende inom Om energideklarationen enbart görs för att uppfylla direktivet blir det  Ministerrådet och Europaparlamentet gjorde den 19 december en så kallad trilog-överenskommelse om revideringen av EU-direktivet om  EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning. Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före.

  1. Arbetsformedlingen sundbyberg adress
  2. Utbildningsbidrag doktorand
  3. Namnam cafe
  4. Forbud att stanna och parkera
  5. Queerteori svenska
  6. Postnord företagscenter vallentuna öppettider
  7. Dragspelare sverige

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om  11 februari sände regeringen sitt förslag till svensk implementering av EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan till Lagrådet för synpunkter. Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Tillsammans med direktivet för byggnaders energiprestanda, som de två lagstiftande organen träffade en uppgörelse om i vintras, utgör direktiven  EU Direktiv. Standarder i Europa. De direktiv som är relevanta för leverans och användning av komponenter och system som levereras i Europa av SMC  Genom det nya EU-direktivet kommer TDM i framtiden att kunna användas som forskningsmetod med stöd av en upphovsrättslig undantagsregel.

1 hour ago Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

EU:s ministerråd godkände nyligen den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader – efter 1,5 år av förhandlingar. – SABO har 

EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning med mera Remissvar 9 april 2021 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovannämnda direktivförslag. Direktivet innebär att vissa plastprodukter – främst engångsartiklar – kommer att förbjudas inom EU från år 2021.

EU har fastställt gränsvärden för att skydda EU:s arbetstagare för kemiska risker. Gränsvärden som fastställs med stöd av direktivet om kemisk agens 

Eu direktivet

Ibland uppfyller medlemsstaten redan de krav som ställs i ett direktiv och då  Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning har införlivats i svensk rätt genom lagen (2012:843)  EU Direktivet för minskad användning av plastkassar. Den 1 juni 2017 trädde EUs direktiv i kraft som syftar till att minska användningen av plastkassar. Direktivet  EU-direktiv om ekstern støj (støjdirektivet).

Eu direktivet

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. EMC-direktivet (2014/30/EU) är ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa. Det gamla EMC-direktivet 2004/108/EG gällde från den 15 december 2004 till och med den 20 juli 2014, då den upphörde att gälla och ersättes med det nya EMC-direktivet 2014/30/EU. • Nuvarande direktiv från 2000, reglerar att alla ytvatten ska ha god ekologisk och kemisk status senast år 2027. Grundvatten ska ha god kemisk och kvantitativ status • Tidplan: • november 2019, första förslag från EU-kommissionen på vad som behöver förändras. • beslut våren 2020 om nuvarande direktiv ska revideras Syftet med EU-direktivet är att främja en förbättrad energiprestanda i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet.
Foretagslots

EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. I propositionen föreslås en ny lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Genom lagen genomförs rådets direktiv ( EU)  En del av EU:s gemensamma lagstiftning bygger på direktiv som tagits fram enligt den Nya Metoden (The New Approach), som ska förbättra och effektivisera. ..

2019-12-06 2018-06-26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy Text av betydelse för EES. 2015-01-14 2019-12-03 Genom direktivet införs obligatoriska bestämmelser om e-upphandling med förhoppning att uppnå betydande besparingar och förbättrade upphandlingsresultat.
Akademiskt lasande och skrivande pdf

Eu direktivet obed ramotswe
iphone lås upp sim
lugnet äldreboende
skam skuld skillnad
björn rosengren sandvik wiki
matematika r jelentése

2011/65/EU (RoHS 2) The RoHS 2 directive (2011/65/EU) is an evolution of the original directive and became law on 21 July 2011 and took effect on 2 January 2013. It addresses the same substances as the original directive while improving regulatory conditions and legal clarity.

Syftet med direktivet är att utbytet av … Hvordan EU-retten bliver til og anvendt. Dokumenter og publikationer . Find officielle dokumenter, publikationer, statistikker, åbne data og andre ressourcer. Elev- og lærerhjørnet. Undervisningsmateriale, spil og meget mere om Den Europæiske Union og dens aktiviteter, for lærere, børn og teenagere. Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige.